Klicka på en bild så visas en större bild med bläddring

Naturreservatet utökades 2009 till att nu omfatta 37 hektar. Det är beläget väster om Klavreström och består främst av slåtteräng, naturbetesmark och odlingslandskap. Slåttermark har tidigare dominerat området. Nu sköts det genom både bete och slåtter. Det finns även skogspartier och en bäckravin. Inom betesmarkerna växer hagmarksekar, lindar och enstaka ekar. Områdena som sköts med slåtter har en rik flora. Där kan man finna granspira, orkidéer, smörbollarslåttergubbeslåtterblommasolvända och många andra arter.

Fågelklubben medverkade vid nyinvigningen av landshövdingen i Kronobergs Län Kristina Alsér