Horshaga

Tornet vid Horshaga fly stod klart i början av januari 2015. Invigningen skedde den 18 april samma år.

Vägbeskrivning: Vid Åseda västra infarten från väg 23. Följ skyltar mot Horshaga. Efter ca 7 km (nästan framme vid byn) finns en liten parkeringsplats på höger sida märkt med en blå P-skylt. Promenera längs skogsvägen ca 150 m till t-kors tag vänster. Stolpar med vit markering visar vägen till tornet.

Bilder från bygget

Horshaga fly är en, för regionen stor, högmosse som ingår i en värdefull helhetsmiljö med flera våtmarker som ligger i väster och norrut. I anslutning till mossen ligger den grunda och örika Horshagasjön som omgärdas av starrmarker.

Väster om mossen ligger i direkt anslutning Burlaggafly, som är en 47 ha stor, flikig och till stor del tallbevuxen mosse. 700 m norrut ligger naturreservatet Ösjöbol, ett 68 ha stort myrområde som även inkluderar den flikiga Ösjön samt Norrsjön.

Fågelfaunan är mycket representativ för kala högmossar med ett flertal arter som är upptagna i EU:s fågeldirektiv samt även rödlistade arter. Bland de intressantare arter som häckar kan nämnas ljungpipare (2-3 par), grönbena (3-4 par), trana, enkelbeckasin och skogssnäppa samt vissa år sångsvan och sånglärka.

Även storspov häckade tills för några år sedan. Ett stort orrspel med upp till 20 tuppar finns på mossen.

Även omgivande skogar och sumpskogar är intressanta med duvhök, ormvråk, lärkfalk, tjäder, järpe, sparvuggla, spillkråka, mindre hackspett och göktyta. Kungsörn och tornfalk har också setts vid flera tillfällen. Horshaga fly är totalt ca 240 ha stort men den del som finns med i Kronobergs läns naturvårdsprogram (klassat som 2 vilket betyder mycket stora naturvärden) är endast området öster om kraftledningen, ca 120 ha. Medlemmar ur fågelklubben har vid ett par tillfällen tagit bort all tall på nästan 9 ha.

Följande text är hämtad ur Länsstyrelsens naturvårdsprogram för Kronobergs län från 1989: Den nordöstra delen är hårt dikad och utnyttjad för torvtäkt. Sydvästra delen har påverkats påfallande lite på dessa ingrepp och har i stort sett oskadade, av tuvdun dominerade, växtsamhällen. I västra kanten finns en göl och delar av flyet är mycket våta. En del laggar är välutbildade.Horshagaflyet har ett rikt fågelliv med bl a orre, ljungpipare och storspov. Koncentrationen av ljungpipare är den största i länets östra del. Den sydvästra delen av Horshagaflyet är biologiskt och landskapsmässigt mycket värdefull. Den kan behålla sina naturvärden, om den inte dikas och om eventuell torvtäkt i nordöstra delen utformas på ett sådant sätt, att den sydvästra delens hydrologi inte påverkas