Zipline starttorn

Tornet stod klart i 2014.

Vägbeskrivning: Följ väg 31 ca 5 km norr om Norrhult. Tag vänster ca 2km mot Brännebackarna och följ Little Rock AB:s skyltar till starten på zipline banan.

Området är tillgängligt för rörelsehindrade men ännu inte tornet. Det är planerat för installation av hiss men idag finns endast en spiraltrappa med avsats varje 2,5 m. Vänligen observera att från parkeringen till tornet är en kortare sträcka med brant lutning!

Besöka platsen kan alla göra men för tillträde till tornet vänligen kontakta Rolf Lilja.

På höjden kallad Brännebackarna i området NV Änghultasjön står detta magnifika torn, som också är Zip-line banans starttorn, placerat på en höjd av 287m över havet vilket ger en milsvid panoramautsikt över sjö- och skogslandskapet.

Tack vare tornets placering och höjd är det en ypperlig plats för att skåda fågelsträck på höst och vår samt idka sträckräkning. Det finns tecken som tyder på att fåglarna när de sträcker, främst på hösten, använder Mörrumsåns vattensystem som sträckledare. Vi avser även att använda tornet till våra spaningar efter och inventeringar av kungsörn.

Byggnationen av tornet kom till genom ett Leaderprojekt i samarbete mellan Uppvidinge fågelklubb, Little Rock Lake AB och Uppvidinge kommun.

Har du lust att både skåda fågel och zippa?

Titta in på Little Rock AB: http://www.swedenzipline.com/sv

Följande text är hämtad ur ”Kronobergs Natur”, Länsstyrelsen Kronobergs naturvårdsplan från 1987. Änghultasjön, Klass 2, mycket höga naturvärden. Änghultasjön är en utom i söder av skog omgiven sjö. Den är reglerad och uppdämd vid Klavreström. Flera flytöar förekommer. Genom sitt läge i kuperad terräng med utsiktspunkter utgör den ett viktigt inslag i landskapsbilden. På Källeskruvsöarna i sjöns västra del har inte skogsbruk bedrivits och de gör ett orört intryck. Små öar och näs i söder har också stora landskapsvärden. Ett antal flytöar har uppkommit genom dämningen. Sjön hyser häckande storlom och fiskgjuse. I bäckar till Änghultasjön håller stationär öring till. Den är troligen ursprunglig. Sydost om sjön finns ek- och björkhagar. Ett litet område, naturreservatet Änghults björkhage, är skyddat sedan 1947. Stora delar av landskapet upp mot Ängelholm är hagmarksbetonade med glesa trädskikt dominerade av björk och ek. Beteshävden och de jämförelsevis omfattande arealerna ger området en mycket tilltalande landskapsbild. Området har mycket stora biologiska och landskapsmässiga värden, som kan bestå, om sjön och dess omgivningar bevaras så opåverkade som möjligt, skogen på öarna inte avverkas och området norr om Änghults björkhage vårdas genom betesdrift och röjning.