Varsjon

Plattformen vid Varsjön stod klar 2007.

Vägbeskrivning: Kör Bredhällavägen från Nottebäck fram till korsningen av gamla järnvägsbanken Sävsjöström - Lenhovda. Sväng av åt höger och följ banken någon kilometer fram till utsiktsplattformen som ligger vid vägen.

Plattformen är anpassad för rörelsehindrade.

Med ekonomiskt bidrag från länstyrelsen byggde fågelklubben i november 2007 en plattform vid södra delen av Varsjön. Läs mer om hur det gick till under "dokumentlänkar" och medlemsbladet från 2008. Området är rikt på fåglar och sångsvan brukar synas i närheten av plattformen. Sävsparv och stjärtmes tillhör de mer oskygga som ofta vistas i snåren omkring plattformen. Trana, kricka, gräsand, knipa syns i vassruggarna och i speltider hörs orrar och enkelbeckasin över myrmarken. Morkullan kommer flygande i skymningen med sitt unika "knirpande". Från den omgivande skogen kan vi få höra bland andra trastar, ugglor och hackspettar.

Även resan till målet skall vara en upplevelse och det är färden längs Bredhällavägen. Innan du kommer fram till den gamla järnvägsbanken passeras Bredhälla by. Ett mycket vackert område med gamla träd, ängs- och hagmarker. På sommaren syns ofta ormvråkar och svalor i skyn. I byn finns många stora och vackra stenmurar som vittnar om stor odlarmöda. Här finns också en tjärdal bevarad. Om utflykten fortsätter österut kommer du till Varshult som också hyser mycket vackra ängs- och hagmarker. Med lite tur kan du få se tranor med sina halvvuxna ungar spatsera omkring på ängarna under sensommaren. Området är tillika ett Natura 2000 område.

Följande text är hämtad ur ”Kronobergs Natur”, Länsstyrelsen Kronobergs naturvårdsplan från 1987. Varsjön, Hemsjön, Holmagöl. Klass 2, mycket höga naturvärden. Varsjön, Hemsjön och Holmagöl är tre genom sänkning starkt påverkade sjöar. Kring dem finns strandskogar av olikartad karaktär, vilka är helt opåverkade av huggning. I större delen av Varsjön kvarstår hela året öppna vattenytor. Igenväxningen är kraftigast i nordost. Trana och sannolikt vattenrall häckar. Mellan Varsjön och Hemsjön, som är kraftigast avsänkt och består av starrkärr, förekommer många gamla träd, huvudsakligen aspar. De är boträd för pärluggla och sparvuggla, medan Hemsjön hyser tofsvipa och trana. Holmagöl är rik på bladvass. I strandskogarna häckar mindre hackspett. Området är ett mosaikartat våtmarkskomplex i en av skogsavverkningar hårt drabbad trakt. Förutom nämnda fågelarter finns god tillgång på vanligare sumpsjöfåglar. Området har mycket stora landskapsmässiga och biologiska värden, som kan bestå, om det får vara helt orört.

Söder om plattformen/sjöarna finns en grustäkt. Var vaksam på att tung trafik som kan förekomma.