Vannsjon

Tornet vid Vannsjön stod klart 2014.

Vägbeskrivning: Från Lenhovda kör ca 8,5 km mot Dädesjö. Tag vänster mot Linnebjörke. Efter ca 1 km sväng höger mot Kviudda och Vannsjötorpet. Parkera vid vändplanen där en informationstavla utgör starten på den 900 m långa naturstigen som leder till tornet.

Tornet och platsen är inte anpassade till rörelsehindrade.

Den vackra naturstigen leder dig till tornet i norra delen av våtmarken Vannsjön. Stigen är markerad med röd färg och sträcker sig delvis genom utkanten på ett fly och är därför något svår att gå.

Väl framme vid tornet öppnar sig en vacker våtmark där många olika arter uppträder. Kungsörn är till och från synlig över våtmarken och rariteter som vattenrall och dvärgbeckasin har tidigare skådats på platsen.

Listan på arter som skådats på platsen kan göras lång men bland andra kan du kanske få se buskskvätta, duvhök, enkelbeckasin, grönbena, grönsiska, gulsparv, gök, kattuggla, kricka, kungsfågel, ljungpipare, lärkfalk, morkulla, mindre hackspett, nattskärra, nötskrika, orre, ormvråk, pärluggla, röd glada, skogssnäppa, sparvhök, spillkråka, stjärtmes, större hackspett, sångsvan, svartmes, talltita, tofsmes, tofsvipa, tornfalk, trana, trädlärka, trädpiplärka, ängspiplärka och vitkindad gås.

Följande text är hämtad ur ”Kronobergs Natur”, Länsstyrelsen Kronobergs naturvårdsplan från 1987. Vannsjön – Skärsjön, Klass 2, mycket höga naturvärden. Vannsjön tappades helt och Skärsjön sänktes kraftigt på 1890-talet. Dikningar, torvtäkter och skogsavverkning har senare skadat området. Öppet vatten, gungflyn, starrkärr och mossar finns. De vattenrika våtmarkerna tycks nu vara mest värdefulla. Mäktiga isälvsbildningar kan följas utmed Skärsjöns västra strand och vidare upp mot Vannsjön. Dädesjöåsen utgör här ett mångformigt, välutbildat och sammanhängande åsavsnitt. Området är fågelrikt. I Vannsjön häckar småfläckig sumphöna, trana, svarthakedopping, grönbena och dvärgbeckasin. I Skärsjön finns trana och grönbena. Lärkfalk uppträder. På vårarna rastar sångsvan. Området har mycket stora biologiska och geovetenskapliga värden, som kan bestå om ytterligare vattenbortledning och grustäkt inte kommer till stånd. Skogsbruk kan bedrivas i omgivningarna med iakttagande av naturvårdshänsyn.